Akreditace.net
CZ EN DE

Vítejte u specialistů na akreditace

Úvod / Autorizace

Některé rekvalifikační kurzy jsou akreditovány tak, že na závěr rekvalifikačního kurzu musí být skládána závěrečná zkouška z profesní kvalifikace. Zkoušky z profesních kvalifikací smějí být skládány pouze u autorizovaných osob. Autorizovaná osoba nemusí realizovat žádné kurzy, může realizovat pouze závěrečné zkoušky z profesních kvalifikací.

Záleží pouze na Vás, jaké služby chcete poskytovat. Doporučujeme se držet těchto pravidel:

 1. Pokud chcete realizovat pouze rekvalifikační kurzy, potřebujete akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k pořádání rekvalifikačních kurzů. Pokud budete realizovat rekvalifikační kurzy vedoucí k profesním kvalifikacím, musíte spolupracovat s některou autorizovanou osobou, která pro Vás bude závěrečné zkoušky z profesních kvalifikací zabezpečovat.
  Pozn.: Je však potřeba počítat s tím, že za závěrečné zkoušky budete autorizované osobě platit a budete se muset přizpůsobovat v čase a místě konání závěrečných zkoušek. Pro Vaši nezávislost a flexibilitu tedy doporučujeme variantu 3) - vlastnit jak akreditaci, tak autorizaci.
 2. Pokud chcete realizovat pouze závěrečné zkoušky z profesních kvalifikací, potřebujete autorizaci příslušného ministerstva k pořádání závěrečných zkoušek z profesních kvalifikací (tím se stanete autorizovanou osobou dle zákona č. 179/2006 Sb.).
  Pozn.: Pokud jste se rozhodli pro tuto variantu, doporučujeme spolupracovat s více společnostmi realizujícími vzdělávací kurzy.
 3. Pokud chcete realizovat jak rekvalifikační kurzy, tak závěrečné zkoušky z profesních kvalifikací, potřebujete akreditaci i autorizaci.
  Pozn.: Vašim zákazníkům budete moci nabídnout to, co bude pro ně nejvýhodnější – Pro zákazníky, kteří nemají žádné zkušenosti a znalosti v oboru můžete nabídnout celý kurz, vč. zkoušky. Zákazníci, kteří potřebují pouze doklad, že mají znalosti a zkušenosti, mohou skládat rovnou závěrečné zkoušky.
 4. Všechny schválené profesní kvalifikace, jsou dle oboru rozděleny do gesce některého z ministerstev. Každé ministerstvo má tedy na starosti pouze „své“ profesní kvalifikace, nad kterými dohlíží, účastní se závěrečných zkoušek a pro které uděluje autorizace. Abyste mohli být autorizovanou osobou, je potřeba vyplnit žádost o autorizaci a předložit ji ministerstvu, které příslušnou autorizaci uděluje.

  Nevíte, jaké ministerstvo uděluje autorizaci, o kterou máte zájem?
  Nevíte si rady s vyplněním žádosti o autorizaci?
  Nevíte, jaké přílohy se k žádosti o autorizaci přikládají?
  Rádi Vám pomůžeme!

  Více informací naleznete zde


  Co je autorizace?
  Autorizace je pověření některého z ministerstev pořádat závěrečné zkoušky z profesních kvalifikací stanovených v Národní soustavě kvalifikací. Autorizace se uděluje na 5 let a je upravena zákonem č. 179/2006 Sb.

  Co jsou profesní kvalifikace?
  Jedná se o menší pracovní celky, které jsou samostatně uplatnitelné na trhu práce. Profesní kvalifikace jsou vytvářeny zástupci zaměstnavatelů a vzdělavatelů a jejich výsledná podoba je zveřejňována na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací. V případě, že v dané oblasti jsou již schváleny profesní kvalifikace, jsou rekvalifikační kurzy akreditovány tak, že na závěr kurzu je skládána „státní“ zkouška z profesní kvalifikace. Úspěšní absolventi zkoušky získají osvědčení o profesní kvalifikaci. Na základě těchto osvědčení lze získat živnostenský list a v mnoha případech lze získat i výuční list.

  Co je Národní soustava kvalifikací?
  Národní soustava kvalifikací je seznam schválených a celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR. Jedná se o „živý organismus“, který se neustále vyvíjí v závislosti na měnícím se trhu práce. Na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací je neustále aktualizován seznam schválených profesních kvalifikací, ale i seznam autorizovaných osob.

  Co je zákon MŠMT č. 179/2006 Sb. Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) upravuje Profesní kvalifikace, Národní soustavu kvalifikací, podmínky udělování autorizací k profesním kvalifikacím, požadavky na autorizované osoby a jejich povinnosti. V roce 2012 byl tento zákon novelizován zákonem č. 53/2012 Sb.

  Co je vyhláška MŠMT č. 208/2007 Sb. Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 179/2006 Sb. Vyhláška upravuje závěrečnou zkoušku z profesní kvalifikace a náležitosti vydávaných osvědčení o profesní kvalifikaci. Vyhláška byla novelizována v roce 2012 vyhláškou č. 110/2012 Sb.